Kveta Kopecká

vrchná sestra

  • V roku 1974 absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Skalici s vyznamenaním.
  • Pracovala ako zdravotná sestra na I. Internej klinike FN v Bratislave.
  • Od roku 1980 pracovala v ŠÚNZ v Bratislave ako zdravotná sestra.
  • V roku 1985 absolvovala v Ústave pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov „Pomaturitné špecializačné štúdium“, odbor ošetrovateľská starostlivosť o dospelých.
  • Od roku 1991 pracovala v NsP Ružinov v Bratislave na Internom oddelení ako vrchná sestra.
  • V roku 1992 získala osvedčenie „Kurz v manažmente“.
  • V roku 1996 vykonala absolventskú skúšku a získala vyššie odborné vzdelanie v štúdijnom odbore „Diplomovaná všeobecná sestra“.
  • Od roku 1996 pracovala v Ústave lekárskej kozmetiky v Bratislave ako vedúca sestra. Je registrovaná v Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek.
  • Od roku 2006 pracuje na klinike Esthetic a zúčastňuje sa odborných školení a seminárov.